Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

Regulamin Konkursu

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na facebook.pl jest ATHRA

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

5. Konkurs trwa 09-16. marca 2018r. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu

§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]

1. Uczestnikami konkursu mogą być :

 

 
2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia
w obrębie fanpage'a Athra

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

4. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania w Aplikacji konkursowej oświadczają, że:

a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,

b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

 

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy skorzystać z aplikacji umieszczonej pod adresem:

www.facebook.pl

  1. Uczestnik konkursu musi być fanem profilu Facebookowego Athra

  2. Polubić post konkursowy i udostępnić go na swojej tablicy

  3. Wpisać w komentarzu kolor nagrod

 

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są: naszyjniki srebrne

2. Jury pracownicy firmy Athra

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Nagrody zostaną przekazane za pośrednictwem firmy kurierskiej

 

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres biuro@athra.pl .

3. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu

 

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

 

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 7 od daty wpłynięcia reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.

4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ATHRA.PL jest firma ATHRA A.R. Banaszczyk z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wróbla 18/19 lok. II

nr NIP 593 23 20 585 nr Regon 192727090.

 

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (REGULAMIN SKLEPU ATHRA.PL)

 

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
Sklep internetowy Athra.pl, działający pod adresem http://www.athra.pl, prowadzony jest przez firmę Athra z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wróbla 18/19 lok.II (80-743 Gdańsk), zarejestrowana pod nr NIP 5932320585, REGON 192727090.

 

Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:

 

a. poczty elektronicznej: zamowienia@athra.pl;

 

b. telefonicznie: +48 583202233

 

c. pisemnie na adres: Athra , ul. Wróbla 18/19 lok.II , 80-743 Gdańsk

 

Sklep podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.Athra.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

 

 

 

SŁOWNICZEK

 

Sklep - prowadzony przez firmę Athra sklep internetowy działający pod adresem: http://www.athra.pl   (dalej łącznie jako „strona athra.pl”), przy użyciu którego firma ATHRA sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu;

 

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

 

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie i posiadająca Konto Klienta;

 

Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z Klientem telefonicznie lub pisemnie;

 

Konto Klienta (Moje Konto) - baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;

 

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

 

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

 

Płatność kartą kredytową – płatność wykonywana przez Klienta za pomocą karty kredytowej, za pośrednictwem systemów płatności on-line. Płatność dokonywana przed realizacją zamówienia (przedpłata);

 

Płatność przy odbiorze (płatność za pobraniem) - płatność dokonywana przez Klienta podczas odbioru zamówienia od kuriera lub w punkcie odbioru zamówienia.
Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), tzn. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, takie jak m.in. programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka etc.;

 

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.);

 

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (regulamin Sklepu).

 

 

 

I. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach i usługach Sklep zamieszcza na stronie Athra.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.

 

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę athra.pl, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań techniczny.

 

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OSX

 

b. Procesor: 1 GHz;

 

c. RAM: 1 GB pamięci RAM;

 

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca;

 

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

 

f.  Sterowanie: klawiatura, mysz;

 

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s;

 

g. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10)

 

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych

 

5. Rejestracja Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej Athra.pl jest nieodpłatne.

 

6. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

 

7. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów u dostawców Sklepu. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.

 

8. Zawierając umowę sprzedaży ze Sklepem i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

 

9. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

 

10. Sklep wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.

 

11. W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w ustępie 7 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

12. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w ustępie 11 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Sklep czeka na decyzje Klienta 24 godziny, licząc od momentu wysłania wiadomości e-mail z prośbą o decyzję. W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle produkt lub produkty, które są zarezerwowane dla niego.

 

13. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep  dokona anulowania zamówienia, Klient otrzyma informacje, zgodnie z ustępem 11 powyżej.

 

14. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.  Zwrot należności Klientom

 

15. W przypadku braku zapłaty za produkt objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym mowa w ustępie 7 powyżej, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 

16. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część zamówienia, to wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę - zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VIII.  Zwrot należności Klientom.

 

17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. 

 

II.   ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje konto) w zakładce "historia zamówień".

 

2. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na Konto Klienta (Moje konto)

 

 

 

III. CENY PRODUKTÓW

 

1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie athra.pl:

 

a. podawane są w złotych polskich,

 

b. zawierają podatek VAT,

 

c. nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,

 

d. nie zawierają kosztów dostawy.

 

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

 

 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia do wysyłki.

 

2. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji
do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych produktów zamówienia. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie produktu o najdłuższym czasie realizacji.

 

3. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na Konto Klienta (Moje konto) w zakładce "historia zamówień".

 

4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

 

 

V. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ FORMY DOSTAWY I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty z dostawą na terytorium Polski:

 

a. płatność przy odbiorze (za pobraniem) - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

 

b. płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sklep  - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.

 

2. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu.

 

3. Lista dostępnych form:

 

a. płatności : przelew, gotówka przy odbiorze osobistym, pobranie płatne u kuriera

 

b. dostawy : przesyłka kurierem, przesyłka Pocztą Polską, odbiór osobisty

 

 

 

VI. REKLAMACJE

 

1. Sklep zobowiązany jest do wydania produktu bez wad.

 

2. Produkty są objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient zgłasza swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w firmie ATHRA.

 

3. W przypadku stwierdzenia wady produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:

 

a. naprawy produktu,

 

b. wymiany produktu na wolny od wad,

 

c. obniżenia ceny produktu,

 

d. albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

4. W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient powinien odesłać produkty wraz z opisem zawierającym przyczyny reklamacji do Sklepu. Sklep odbierze reklamowany towar za pośrednictwem kuriera opłaconego przez Sklep lub w inny sposób.

 

5. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.

 

6. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 

7. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

 

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.

 

2. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 

3. Zwrot towaru do Sklepu można dokonać  za pośrednictwem kuriera opłaconego przez Sklep. W przeciwnym razie Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

4. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

5. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 

a. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

b. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

c. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

d. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

e. dostarczenia Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

f. umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania  od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie VIII Regulaminu. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

 

VIII. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujących terminach:

 

a. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;

 

b. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie określonym w rozdziale VII punkt 6 Regulaminu;

 

c. w przypadku anulowanie zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.

 

2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności jakiego użył Konsument przy dokonywaniu zapłaty za zamówienie. W przypadku gdy Konsument opłacił zamówienie przy odbiorze, zwrot pieniędzy nastąpi na numer rachunku bankowego podanego w formularzu zwrotu, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności.

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami pkt VII Regulaminu, w przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy przez Sklep inny niż najtańszy oferowany przez Sklep sposób dostarczenia, Sklep Zwraca koszt dostawy zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.

 

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

5. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wysławiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zamieszczona na stronie Athra.pl w  Koncie Klienta, w  szczegółach zamówienia, którego faktura korygująca dotyczy.

 

  

 

X.  DANE OSOBOWE

 

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Athra oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

2. Administratorem danych osobowych jest firma Athra z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wróbla 18/19 lok.II (80-743 Gdańsk), zarejestrowana pod nr NIP 5932320585, REGON 192727090.

 

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawiera również Polityka prywatności Sklepu.

 


XI. NEWSLETTER

 

1. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Newslettera zawierającego informację handlowe o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

 

2. Newsletter będzie wysyłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji w Sklepie lub w formularzu umożliwiającym prenumeratę Newslettera.

 

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter) lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

 

 

 

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą ATHRA z siedzibą w Gdańsku

 

2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 

4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Athra.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

 

a. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania strony Athra.pl umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.

 

b. Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Athra.pl.

 

c. Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

 

d. zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,

 

e. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny Athra.pl.

 

Klient ma możliwość korzystania ze strony athral.pl bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 

6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

 

7. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

9. Regulamin obowiązuje od dnia 8 lutego 2017 r.

 

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie Athra.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl